Skip to content

[ประกาศผล] Annop x Athome ส่งกำลังใจให้แนวหน้า 2 : บุคลากรทางการแพทย์

ส่งกำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ 2-02

โรงเรียนกวดวิชา Annop ร่วมกับ กวดวิชาออนไลน์ Athome
ขอร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ
ใน ” โครงการส่งกำลังใจให้แนวหน้า 2 : บุคลากรทางการแพทย์ “

ขอมอบคอร์สออนไลน์ อ.อรรณพ ให้น้องๆ ระดับมัธยมและ
ระดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้ปกครองเป็นบุคคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลของรัฐ ฟรี*

รับจำนวนจำกัด 100 คน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 – 24 พ.ค.63
[ปิดรับสมัครแล้ว]

[ ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการพิจารณาของโครงการ ]
เรียงตามชื่อ ผู้ปกครอง – ต่อด้วยชื่อบุตร

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 1 มิ.ย.

กานดา ครรชิต – กวีวัทน์ ครรชิต
จุมพฏ อุรุพงศา – สาริศา อุรุพงศา
วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล – กณิศ กริ่มวิรัตน์กุล
อัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว – เขมจิรา มากแก้ว

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 30 พ.ค.

กุลวนิชย์ ชื่นจิตร – กัลยรัตน์ ชื่นจิตร
พวงเพชร เหล่าประสิทธิ์ – ธีร์ เหล่าประสิทธิ์
สุนิสา วรไพบูลย์ – ณฐมน ศรีเกิด
อัญมณี เพียรแก้ว – ปัณณพร เพียรแก้ว
อุไรวรรณ คุ้มทองมาก – สิริกร คุ้มทองมาก

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 29 พ.ค.

กนกวรรณ กลั่นกลิ่น – สีลัญจา กลั่นกลิ่น
กฤตวรรณ พงษ์ศรีกูร – ปาณิสรา พงษ์ศรีกูร
กฤติกา นาคอริยกุล – ชานนท์ นาคอริยกุล
ขนิษฐา ปองดอง – รมิตา ปองดอง
จงลักษณ์ โกมุทศิริกุล – ศิริลักษณา โกมุทศิริกุล
จรุงพร มั่นมาก – ธนพร มั่นมาก
จารุวรรณ เอี่ยมสอาด – วชิรวิทย์ เอี่ยมสอาด
จินตนา ปรัชญาสันติ – ปัณณวัชร์ มงคลพิทักษ์สุข
ชื่นชม จันทร์ยวง – จารุวรรณ จันทร์ยวง
ไชยรักษ์ เดชพุทธวัจน์ – ณัฐพล เดชพุทธวัจน์
ณชนก พงษ์ช้าง – ทัศไนย พงษ์ช้าง
ณัทอร สุขพัทธี – ภีมภากร สุขพัทธี
ณาตยานี วิทยาภิมัณฑน์ – ณัฐพงศ์ วิทยาภิมัณฑน์
ดวงดาว พลอยประดิษฐ์ – กัลยพัชร์ พลอยประดิษฐ์
ดารารัตน์ สุระมานนท์ – มัทนียา สุระมานนท์
ธนัชพร งามทับทิม – กานต์ยุพน กิ่งโก้
นพมาศ วงศ์วโรทัย – ลีห์นวัตรฎ์ ซื่อสกุล
นพวรรณ อนันตเสถ – เทพรังสี อนันตเสถ
นพวรรณ ดอกแก้ว – พรรณปพร ดอกแก้ว
นรรจา นาคเกษม – อัจจหรรษา นาคเกษม
นฤนาท วานิชชินชัย – พริมา อินทพิบูลย์
นางนพพร เจนภูมิใจ – สุพิชฌาย์ เจนภูมิใจ
นางวันดี เครือยา – ปณิธิ เครือยา
นีลนารา สิทธินววิธ – ณัชชา สิทธินววิธ
นุรีฮะห์ บุญทวี – นัสมีย์ บุญทวี
นูรียะห์ เจ๊ะและ – ลิญานา เจ๊ะและ
ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล – ณัชณิภัคญ์ ธนอริยาไพศาล
ปารณัท เกษมมงคลพร – พงศกร เกษมมงคลพร
ปิ่นทิพย์ พิสิทธิผโลทัย – ธัณย์นิชา พิมพพรหมมา
ปิยะพร อ่อนพันธ์ ชนิดาภา – อ่อนพันธ์
พนมวัลณ์ แก้วหีด – เมธาวีร์ แก้วหีด
พรรณี จวงจ่าย – ณัฐพร ชโยกิจเจริญ
พัชรีย์​ ศรีระษะ – พัชรพล ผนึก​รัมย์​
พิพัฒนา อนันติโย – มนัสวี อนันติโย
เพ็ญนภา ณัฐวุฒิ – พิมพ์วิภา ณัฐวุฒิ
เพ็ญศิริ พรมฮวด – พรปวีณ์ พรมฮวด
ภาสกร ศรีทิพย์สุโข – สิริณดา ศรีทิพย์สุโข
มยุรี ธนะทิพานนท์ – ชวิน ธนะทิพานนท์
มะลิ ร้อยมาลี – นัทธมน ร้อยมาลี
เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล – ภวินท์ ปรมาธิกุล
ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ – ธนภัทร ใหญ่กว่าวงศ์
ยุภาพร คนใจบุญ – ชนัดดา คนใจบุญ
รัชนี พร้อมพุทธางกูร – จิรภัทร พร้อมพุทธางกูร
รุ่งโรจน์ แซ่เอง – พุทธรักษา แซ่เอง
ลัดดา ธนกุลนานนท์ – ชานันท์ ธนกุลนานนท์
ลาตีปะห์ หะยีลาเตะ – ชารีฟ หะยีลาเตะ
วรรณารัตน์ กิจปกรณ์สันติ – พีรวิชญ์ กิจปกรณ์สันติ
วัชรพงษ์ เทพพิกุล – ปิยังกูร เทพพิกุล
วันทนี หวานระรื่น – เบญญาภา หวานระรื่น
วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ – ธัญญา เติมกลิ่นจันทน์
แวคอตีเยาะ เปาะมะ – นุอัยม์ เปาะมะ
ศรีสุดา หมัดตะพงศ์ – อับบาส หมัดตะพงศ์
ศศิธร ธานี – สิริวดี ธานี
ศุภลักษณ์ เลาวกุล – ณัฏฐพัชร เลาวกุล
สงค์วาน รักเจริญ – พงศภัค รักเจริญ
สนธิเดช ศิวิไลกุล – ปณธรรม ศิวิไลกุล
สร้อยทิพย์ หงส์ประภาวงศ์ – ปุณฑรี หงส์ประภาวงศ์
สารภี พิทักษ์พรเกษม – วีรชิต พิทักษ์พรเกษม
สิริทิพย์ ลักษณะวิลาศ – ณัฐพัชร์ ลักษณะวิลาศ
สุกันยา คงสวัสดิ์ – ชนิกานต์ คงสวัสดิ์
สุจิตรา พิทักษ์ – ธนกฤต พิทักษ์
สุธีตา สิงห์โตทอง – ศรีนรา สิงห์โตทอง
สุนันทา สงครามรอด – เจตณัฐ สวัสดี
สุพัตรา ช้างทอง – อัญชิสา ช้างทอง
โสภณ เพชรล้ำ – พรพรหม เพชรล้ำ
หทัยขนก ว่องพุฒิพงศ์ – ภิญญาพัชญ์ ว่องพุฒิพงศ์
อรพรรณ ครามเขียว – ปภาวรัตน์ ครามเขียว
อรัญญา จะปะกิยา – ฮาวา จะปะกิยา
อรุณ ดีล้อม – ชญานุตม์ ดีล้อม
อะแอเสาะ หะยีเด – ฮานีฟ หะยีเด
อัญชลี วงศ์สามารถ – วงศ์วรัณ วงศ์สามารถ
อารีย์ แก้วมะคำ – ธัญมน แก้วมะคำ
อุษณีย์ เสริมโสภณ – กันติภัช เสริมโสภณ
เอื้อมพร เมธสุทธิ์ – สินาวัฏ เมธสุทธิ์

กรุณาให้บุตรสมัครผู้ใช้งาน Athome เพื่อรับคอร์สเรียน
ด้วยเบอร์โทรศัพท์นักเรียนที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ทาง Athome
สามารถเพิ่มคอร์สให้กับท่านได้

หนังสือเรียนจะจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ภายในสัปดาห์หน้า

ทาง Annop และ Athome หวังว่าคอร์สเรียนที่ได้มอบให้บุตรของท่าน
จะช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยของท่านในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ได้
ขอบพระคุณครับ

สอบถามการสมัครใช้งานระบบ Athome
028215669 (8.00 – 20.00 น.) |  Line: @athometh (8.00 – 24.00)