Skip to content

[ประกาศผล] โครงการ Annop x Athome ร่วมส่งกำลังใจให้แนวหน้า

ส่งกำลังใจให้แนวหน้า (3)

โรงเรียนกวดวิชา Annop ร่วมกับ กวดวิชาออนไลน์ Athome
ขอร่วมส่งกำลังใจให้แนวหน้า สนับสนุนแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ

ด้วยการมอบคอร์สออนไลน์ให้น้องๆ ลูกคุณหมอและพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัด 100 คน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 3 พ.ค.63 [ปิดลงทะเบียนแล้ว]

[ รายชื่อผู้ที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาของโครงการ ]
โปรดตรวจสอบอีเมลล์จากทางโครงการ อาจเกิดจากยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามเพิ่มเติม
ภาพหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือ ที่อยู่จัดส่งไม่ครบ
***กรุณาตรวจสอบอีเมลล์และติดต่อกลับอีเมลล์ annopdesign@gmail.com
ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ***

ท่านที่ขาดส่งแบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์

พูล สุวัฒนเสนีย์
วนิดา แสนอุบล
อุษณีย์ เสริมโสภณ
นุช เพ็ญธิสาร (ขาดภาพทะเบียนบ้านนักเรียน)

[ ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการพิจารณาของโครงการ ]
เรียงตามชื่อ ผู้ปกครอง – ต่อด้วยชื่อบุตร

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 15 พ.ค.

กฤษณา​ คล้าย​มาลี​ – กฤษกร คล้าย​มาลี​
กฤษณา​ คล้าย​มาลี​ – ศรัณญา คล้ายมาลี
เจะรอปียะห์ ยามา – ซีรีน ยามา
เจะรอปียะห์ ยามา – ฮัยฟาร์ ยามา
นิคม คำเหลือง – ภาณุพงศ์ คำเหลือง

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 14 พ.ค.

ดรุณี หนูชู – กานต์ หนูชู
ดุษฎี แก้วจงประสิทธิ์ – รชานิษฐ์ แก้วจงประสิทธิ์
เทวีรัตน์ สร้อยพลอย – ปารีณา น่วมเจริญ
อรัญชลี พุ่มเกตุ – ธนวัต พุ่มเกตุ

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 13 พ.ค.

กรชนก สหเจนสีดา – ศุภกร สหเจนสีดา
กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล – ธเนศพล หนูรี
กาญจนาถ โทนวิรัตน์ – ศิวศิลป์ ปิ่นศิริ
จิรเดช/สมจิตร ศรีเหลือง – โชติกา ศรีเหลือง
จุฑามาส อ้นดิสถ์ – ปณาลี อ้นดิสถ์
ณัฏฐากุญช์ ธนพรโพธิ์ – ศุภณัฏฐ์ ธนพรโพธิ์
ดาราวรรณ ท้าวสัน – ภูณิศา ท้าวสัน
ทองใบ ชินภักดี – นันท์นภัส ชินภักดี
บุรฉัตร์ สังข์ทอง – แพรไหม สังข์ทอง
บุรฉัตร์ สังข์ทอง – สุวรา สังข์ทอง
บุษบา ไทยถานันดร์ – ปวลิน ไทยถานันดร์
พัชรา สัทธิง – ศุภฤกษ์ ผุดผ่อง
มณทิพย์ บรรลือพืช – บุณยวีร์ บรรลือพืช
มัณฑนา กวีวัชรวรรณ – มนรดา กวีวัชรวรรณ
มาริสา การุณ – พิมมาดา วังป่า
มาริสา การุณ – กฤษศิลา วังป่า
รจนา พรมพงค์ – หทัยภัทร พรมพงค์
ฤทัยกานต์ ปาโกวงค์ – ณฤทัย ปาโกวงค์
ลาวัลย์ วิจารณ์ – รวิสรา จันทราวุฒิกร
วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ – สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์
วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ – กัญญาพัชร กาญจนาภรณ์
สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล – นันท์นภัส ฤกษ์ศุภผล
สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล – ปัณณทัต ฤกษ์ศุภผล
สุภาณี สิทธิวงศ์ – ประภาภร สิทธิวงศ์
สุรพล อริยานุกิจจา – นิชดา อริยานุกิจจา
อนรรฆวี ศรีเมือง – พิชญาภัคร์ ธรรมสถิตย์
อมรศิริ อุทัยวงษ์ – ปภิณวิทย์ ช้างพันธ์
อัมพร สอนทน – ศุภิสรา สอนทน

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 11 พ.ค.

กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล – ธเนศพล หนูรี
กาญจนาถ โทนวิรัตน์ – ศิวศิลป์ ปิ่นศิริ
ทองใบ ชินภักดี – นันท์นภัส ชินภักดี
มณทิพย์ บรรลือพืช – บุณยวีร์ บรรลือพืช
มาริสา การุณ – พิมมาดา วังป่า
มาริสา การุณ – กฤษศิลา วังป่า
รจนา พรมพงค์ – หทัยภัทร พรมพงค์
ฤทัยกานต์ ปาโกวงค์ – ณฤทัย ปาโกวงค์

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 10 พ.ค.

ขนิษฐา อาภาประสิทธิ์ – ณรดิษฐ์ อาภาประสิทธิ์
ชมพูนุท ลำใย – กรกฤต หาญหริรักษ์
ชมพูนุท ลำใย – ปรัตถกร หาญหริรักษ์
นพวรรณ คงสุวรรณ – ธมนวรรณ คงสุวรรณ
นพวรรณ คงสุวรรณ – พัชรวรรณ คงสุวรรณ
บุญตา ศรีละออง – นิธิศ ศรีละออง
บุญตา ศรีละออง – พศิน ศรีละออง
พรรณ​วดี จารุ​ประสิทธิ์​ – พัทธดนย์ จารุประสิทธิ์​
รัชณียา ปาเอื้อม – สิรวิชญ์ ปาเอื้อม
รัชดา เจนวิทยารักษ์ – สิตางศุ์ เจนวิทยารักษ์
วารุณี ฉ่ำตะคุ – ปนัสยา ฉ่ำตะคุ
วารุณี ฉ่ำตะคุ – ณัฐภัทร ฉ่ำตะคุ
อรรถพร พัชรสุวกุล – อริญชย์ พัชรสุวกุล
อุษณีย์ ประเสริฐ – ประเสริฐศรี ประเสริฐ

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 9 พ.ค.

กนกวรรณ์ สุขเศวต – ณัฐภัทร ศรีชาติ
กิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์ – ญาณิษา โคตรพัฒน์
กิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์ – ธนภัทร โคตรพัฒน์
จงพร อายุบวร – ธรรญชนก อายุบวร
จงพร อายุบวร – สหรัฐ อายุบวร
จารีย์ นุชฉิม – ณิชากร นุชฉิม
จารีย์ นุชฉิม – ณัชชา นุชฉิม
จินตนา อินทรักษา – จิรายุ อินทรักษา
จินตนา อินทรักษา – ณัชชา อินทรักษา
จิรพรรณ จันทร์แจ้ง – นรีพร จันทร์แจ้ง
เจียรไน ภู่สี – ปาณิสรา ภู่สี
เจียรไน ภู่สี – ภูษณิศา ภู่สี
ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ – กิตติชาติ วิรัตกพันธ์
ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ – อารียา วิรัตกพันธ์
ชัยยศ เด่นอริยะกูล – ชุติสา เด่นอริยะกูล
ธิดารัตน์ บุญประภาศรี – ญาณิศา บุญประภาศรี
นฤมล พานชัย – ณิชาภัทร พานชัย
นัชชา วิรัชกุล – วรปรัชญ์ วิรัชกุล
นันทวดี พุทธสอน – พุทธ์พิชญา พุทธสอน
นันทวดี พุทธสอน – ตฤณ พุทธสอน
เนตรนภิส ลี้เจริญ – รดา ลี้เจริญ
ประดาพร โชติเนตร – ณภษภร โชติเนตร
เปรมวดี พัฒนสิริกุล – ณัชนนท์ พัฒนสิริกุล
เปรมวดี พัฒนสิริกุล – ณัฏฐาวี พัฒนสิริกุล
พรรณี โพธิ์มิผล – ปรารถนา โพธิ์มิผล
พันธน์นันท์ ชาประดิษฐ์ – ปวริศวร์ พูลพิพัฒน์
มญชรี เบ็ญจพรกุลพงศ์ – ธีร์ เบ็ญจพรกุลพงศ์
มนสินี วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ – ภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์
ลัดดา เพิ่มผลประเสริฐ – กิตติธนัตถ์ เพิ่มผลประเสริฐ
ลัดดา เพิ่มผลประเสริฐ – ทิวัตถ์ชานน เพิ่มผลประเสริฐ
ลำเภา น่าเอ็นดู – ทักษดนย์ น่าเอ็นดู
วนิดา ศรีจรูญ – นูร์เดียนา เส็นหีม
วนิดา ศรีจรูญ – เดชอดุลย์ เส็นหีม
วนิดา ศรีจรูญ – รัฐกานต์ เส็นหีม
วิชาญยุทธ ช่างประดับ – ชัยมงคล ช่างประดับ
วีรชัย สุพิทักษ์ – ธนกฤต สุพิทักษ์
สายชล จำนงค์สาร – กุลภัสสร์ จำนงค์สาร
สายทอง ป้อมสถิตย์ – ธนพร ป้อมสถิตย์
สุชาดา อินทรเวศน์วิไล – นิษฐกานต์ อินทรเวศน์วิไล
สุรพงษ์ โพธิ์แก้ว – พิชชาภรณ์ โพธิ์แก้ว
อรพิน เกตุแก้วมณี – กสิณา เกตุแก้วมณี

โดยทาง Athome จะดำเนินการเพิ่มคอร์สให้บุตรของท่าน
กรุณาให้บุตรสมัครผู้ใช้งาน Athome เพื่อรับคอร์สเรียน
ด้วยเบอร์โทรศัพท์นักเรียนที่แจ้งไว้

หนังสือเรียนจะจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน

ทาง Annop และ Athome หวังว่าคอร์สเรียนที่ได้มอบให้บุตรของท่าน
จะช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยของท่านในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ได้
ขอบพระคุณครับ

โครงการนี้ ปิดการลงทะเบียนแล้ว โปรดติดตามโครงการ 2 ได้ที่
https://www.annop.ac.th/annop-athome-ส่งกำลังใจ-2/