Skip to content

ลงทะเบียนรับรางวัล AnnopTopscore 2563

ชวนเด็กมารับรางวัล-01

สำหรับน้องๆ เด็ก Annop ปี 2563 ที่ได้คะแนนสอบ
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 200 คะแนนขึ้นไป หรือ
คณิตศาสตร์ 1 9วิชาสามัญ 80 คะแนนขึ้นไป

โรงเรียน Annop ขอมอบใบประกาศนียบัตร และรางวัลพิเศษ ส่งตรงถึงบ้าน
เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติผลสำเร็จในการสอบครั้งนี้ของน้องๆ ครับ

โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายนนี้

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ
https://forms.gle/cYAtm4pyQjZQqNXd8

 

รายชื่อผู้รับรางวัล AnnopTop63
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
(เรียงตามลำดับการลงทะเบียน)

** อัพเดทวันที่ 1 พ.ค. 2563 **
กาญจนา อุปชิน
พิชามญชุ์ พงษ์พูล
กุลนิภา ตันพิสุทธิ์
ณภัทร ใจมอย
สุทัศษา ฉัตรทอง
อภิสรา เดชขำ
ณฤทัย ปาโกวงค์
ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ
ณัฐภาวี ตีระวัฒนานนท์
ณภัค บัณฑิตฤทธิเดช
พีรญา ชาญสายสาคร
รุจิภาส วัดโคก
** อัพเดทวันที่ 21 เม.ย. 2563 **
ภูมิพัฒน์ ช่อจำปี
พรชิตา แจงทอง
นนทพันธ์ โรจนหัสดินทร์
ภัทรพล เลาวกุล
กันต์ธร ลิบวาณิชย์
ศรัญญา ก้านอินทร์
ณัฐณิชา กวีไตรภพ
จรรย์ชนก ชาวชื่นสุข
สิทธิโชติ ศิวโรรสกุล
พรชนก หมื่นหาญชุมพล
ณัชชา เจริญพักตร์
ปภาวรินทร์ มาอิ่มใจ
ณัฐพล มนต์ชัยธนกุล
ธัญชนก เลาวานันท์พันธุ์
วาริศ ยุทธิวัฒน์
สุปรณิช มานารัตน์
วรดล พัฒนาพาณิชย์ผล
รังสิมา เอื้อพิทักษ์สกุล
ณฐมน สุวรรณชัย
จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล
ศุภิสรา ตั้งเด่นชัย
ชนัญชิดา ก้องสมุท
ศิรดา ตั๋นเจริญ
พิชชาภา รุ่งอารยะ
อังศุมาลี สงวนความดี
จีรพัฒน์ รัตนไกรลาศ
ชินามาด ประพฤติธรรม
ชิษณุพงศ์ ตรีภูริทัต
ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
มัญญ์ชุพร จงสุกวีวงศ์
สโรชา ณัฐวุฒิ
โสรยา ณัฐวุฒิ
พิสิฐ ชาญสุนทร
กันต์นที หาญกิจรุ่ง
ปาณิศา เลิศธรรมคุณ
ณัฐนันท์ ตรรกวิจารณ์
ชัญญา กมลเดชเดชา
ดุสิตธร ศรีบวรมงคล
กัญญพัชร ฉัตรพัฒนศิริ
ปารีณา พรเฉิดฉาย
ปภาวี เจียรเกียรติ
ณิฐิวรรณ์ มาณีย์สิริ
ญาณภัทร อมรสมานกุล

รายชื่อผู้ที่มีการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม
และผ่านการพิจารณาแล้ว

ภาพัชร รุ่งรัศมีวิริยะ
สุวิทัส กัลยา
ศุภรดา ตัณทวิวัฒน์
พรเทพ หนูวงศ์
พรลภัส ส่งไพศาล
มุกมณี รัตนโกสม
ณัฏฐ์นรี ปิ่นแก้วเกียรติ์
ธัญชนก อัครลาภ
อิสริยภูมิ ขาวงาม
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม
โปรดตรวจสอบอีเมลล์และตอบกลับ
 
พรเทพ หนูวงศ์