ตรรกศาสตร์ การเชื่อมประพจน์

Frame 72

การเชื่อมประพจน์แบบจำได้ง่าย

 1. ตัวเชื่อมประพจน์ “และ”
  การเชื่อม p และ q เข้าด้วยกันด้วย “และ” สามารถเขียนแทนด้วย p ∧ q
  ซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นจริง (T) เมื่อ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริง (T) ทั้งคู่ นอกนั้นมีค่าความจริงเป็นเท็จ (F)
 2. ตัวเชื่อมประพจน์ “หรือ”
  การเชื่อม p และ q เข้าด้วยกันด้วย “หรือ” สามารถเขียนแทนด้วย p ∨q
  ซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) เมื่อ p และ q มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) ทั้งคู่ นอกนั้นมีค่าความจริงเป็นจริง (T)
 3. ตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า…แล้ว”
  การเชื่อม p และ q เข้าด้วยกันด้วย “ถ้า…แล้ว” สามารถเขียนแทนด้วย p → q
  ซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) เมื่อ p เป็นจริง (T) และ q เป็นเท็จ (F) นอกนั้นมีค่าความจริงเป็นจริง (T)
 4. ตัวเชื่อมประพจน์ “ก็ต่อเมื่อ”
  การเชื่อม p และ q เข้าด้วยกันด้วย “ก็ต่อเมื่อ” สามารถเขียนแทนด้วย p ⇔ q
  ซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นจริง (T) เมื่อ p และ q มีค่าความจริงตรงกัน และจะมีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) เมื่อ p และ q มีค่าความจริงตรงข้ามกัน