ห้องสอบเย็นเกินไปทำให้คิดเลขไม่ออก

9067A298-A6F6-459F-BA06-13993A990841

จากการวิจัยและทดลองกับอาสาสมัครทั้งชายและหญิง เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า
อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 25C ทำให้ผู้หญิงแก้โกย์ปัญหาได้แย่ลงถึง 2%
ต่ออุณหภูมิที่ลดลงไป 1C ในขณะที่ผู้ชายส่งผลเพียงเล็กน้อย

ใกล้สอบกันแล้วนักเรียนหญิงทุกคนต้องทำร่างกายให้อุ่นและเตรียม
เสื้อกันหนาวให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบนะจ๊ะทุกคน