Skip to content

สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 55 รายการ รายการทั้งหมด 55 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ป.6 + ม.ต้น (เลือกเนื้อหาได้)
สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมต้นทั้งหมด ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามหลักสูตรของกระทรวง และหลักสูตรพิเศษของทางโรงเรียน ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนตามระดับชั้น วางแผนการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน และสามารถเลือกเรียนเนื้อหาให้ตรงจุดตามความต้องการของน้องแต่ คุณครูผู้ใจดี มีความเป็นแม่ มีความถนัดรับมือกับเด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของวัย และปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ต้องการเนื้อหาเฉพาะ และเรียนด้วยจังหวะความเร็วในการเรียนของตนเอง
ค่าเรียน
7,500
คณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรี่อง จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูรัฐ
เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลังและราก พหุนาม การสร้างทางเรขาคณิต เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดยครูตูน
เรื่อง  อัตราส่วนร้อยละ  พหุนาม ม.2  เศษส่วน-พหุนาม ม.2  เลขยกกำลัง ม.2  การวัด  การแปลงทางเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2  นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน  
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรื่อง  จำนวนจริง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  สมการสองตัวแปร  กราฟ  การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3  สมการกำลังสอง ม.3  พาราโบลา  สามเหลี่ยมคล้าย *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) ครูรัฐ
เรื่อง อสมการ  ระบบสมการกำลังสอง  วงกลม  ความน่าจะเป็น สถิติ  เศษส่วนพหุนาม ม.3 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,200
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  จำนวนเต็ม  จำนวนและตัวเลข  เลขยกกำลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษา(ป.6) - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 Special Care
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณคำ พหุนามม.1 สมการม.1 คู่อันดับและกราฟ การใช้เหตุผล บทประยุกต์2 พร้อมเรื่องที่เรียนในหลักสูตรใหม่ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) สอนสด ครูรัฐ
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟ (ม.1)
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ม.1 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง พหุนาม (ม.1)
เรื่อง พหุนาม ม.1 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง สมการ
เรื่อง สมการ ม.1 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ
เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ม.1 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ  พหุนาม ม.2  เศษส่วน-พหุนาม ม.2  เลขยกกำลัง ม.2  การวัด  การแปลงทางเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 Special Care
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวปรพกอบของพหุนาม  สมการกำลัง 2 สมการตัวแปรเดียว การแปรผัน พร้อมเรื่องที่เรียนในหลักสูตรใหม่ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบ-ของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,500
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) สอนสด ครูตูน หรือ ครูรัฐ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ทฤษฎีบทพีทากอรัส  การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2  สมการกำลัง 2 ม.2  สมการตัวแปรเดียว ม.2  การแปรผัน *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง จำนวนจริง
เรื่อง จำนวนจริง ม.2 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสด โดย ครูรัฐ
เรื่อง  จำนวนจริง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  สมการสองตัวแปร  กราฟ  การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3  สมการกำลังสอง ม.3  พาราโบลา  สามเหลี่ยมคล้าย *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 Special Care
เรื่อง อสมการ ระบบสมการกำลังสอง วงกลม ความน่าจะเป้น สถิติ เศษส่วนพหุนาม เรื่อง เซต ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์ และการอ้างเหตุผล Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ  ระบบสมการกำลังสอง  วงกลม  ความน่าจะเป็น  สถิติ  เศษส่วนพหุนาม ม.3 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000-4,200
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา
เรื่อง พาราโบลา ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
1 2