Skip to content

สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 31 – 55 จากทั้งหมด 55 รายการ รายการทั้งหมด 55 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม
เรื่อง วงกลม ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง กราฟเส้นตรง
เรื่อง กราฟเส้นตรง ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม (ม.3)
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ปริมาตรและพื้นผิว
เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบจำนวนจริง
เรื่อง ระบบจำนวนจริง ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการกำลังสอง (ม.3)
เรื่อง สมการกำลังสอง ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย
เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง อสมการ ม.3
เรื่อง อสมการ *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง เศษส่วนพหุนาม ม.3
เรื่อง เศษส่วนพหุนาม ม.3 *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น+ม.ปลาย ศิลป์ภาษา (เลือกเนื้อหาได้)
สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ทั้งหมด ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามหลักสูตรของกระทรวง และหลักสูตรพิเศษของทางโรงเรียน ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนตามระดับชั้น วางแผนการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน และสามารถเลือกเรียนเนื้อหาให้ตรงจุดตามความต้องการของน้องแต่ คุณครูผู้ใจดี มีความเป็นแม่ มีความถนัดรับมือกับเด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของวัย และปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ต้องการเนื้อหาเฉพาะ และเรียนด้วยจังหวะความเร็วในการเรียนของตนเอง
ค่าเรียน
7,500
คณิศาสตร์ ม. 1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูรัฐ
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  จำนวนเต็ม  จำนวนและตัวเลข  เลขยกกำลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษา(ป.6) - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,800
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 กลางภาค
เรื่อง  ปริมาตร  ระบบสมการและกราฟเส้นตรง  รากที่สอง  การแยกตัวประกอบพหุนาม(ม.3) *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย - ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบในห้องเรียน
ค่าเรียน
450
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค
เรื่อง  โจทย์ปัญหาระบบสมการ  ความคล้าย  ปริมาตรและพื้นที่ผิว(ส่วนที่เหลือ)  สมการกำลังสอง  พาราโบลา *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย - ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบในห้องเรียน
ค่าเรียน
450
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 กลางภาค
เรื่อง  อสมการ  ระบบสมการ  ความน่าจะเป็น  เรขาคณิตและวงกลม *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย - ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบในห้องเรียน
ค่าเรียน
450
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค
เรื่อง เศษส่วนพหุนาม - สถิติ - อัราส่วนตรีโกณมิติ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย - ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบในห้องเรียน
ค่าเรียน
400
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
เรื่อง สรุปเนื้อหา ม.1 เพื่อนำไปใช้ต่อในเนื้อหาของ ม.1 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับ อ.อรรณพมาก่อน - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1
ค่าเรียน
600
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
เรื่อง สรุปเนื้อหา ม.1 เพื่อนำไปใช้ต่อในเนื้อหาของ ม.2 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับ อ.อรรณพมาก่อน - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
900
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
เรื่อง สรุปเนื้อหา ม.2 เพื่อนำไปใช้ต่อในเนื้อหาของ ม.2 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับ อ.อรรณพมาก่อน - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
600
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
เรื่อง สรุปเนื้อหาของ ม.2 เพื่อนำไปใช้ต่อในเนื้อหาของ ม.3 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับ อ.อรรณพมาก่อน - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
1,300
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
เรื่อง สรุปเนื้อหาของ ม.3 เพื่อนำไปใช้ต่อในเนื้อหา ม.3 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนกับ อ.อรรณพมาก่อน - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
700
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3 + ม.4
เรื่อง พื้นฐานในวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ม.3 และตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.5 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 2 และ ม. 3 เทอม 1 มาก่อน - นักเรียนที่ใช้ในการสอบเข้าม.4 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐานตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.5
ค่าเรียน
1,100-1,200
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม1 Advance ม.1 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม2 Advance ม.1 เทอม2
ค่าเรียน
7,3607,360
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม1 Advance ม.2 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม2 Advance ม.2 เทอม2
ค่าเรียน
9,2809,280
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม1 Advance ม.3 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม2 Advance ม.3 เทอม2
ค่าเรียน
11,68011,680
1 2