สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 33 รายการ รายการทั้งหมด 33 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเนื้อหา
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900-6,400
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
7,900-8,400
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900-6,400
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 1
เรียนใน ม.4 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 2
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.5 เทอม 1
เรียนใน ม.5 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.5 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เซต
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
1,900-2,100
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ตรรกศาสตร์
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
1,400-1,600
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ระบบจำนวนจริง
เรียนใน ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานสำหรับ ม.4 เทอม 2 และเมทริกซ์ ควรผ่านเรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300-2,500
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
5,500
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
900-1,100
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,600
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ความสัมพันธ์
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,200
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง Expo & Log
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม เรียนใน ม.4 เทอม 2 หรือ ม.5 เทอม 1 บางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน มาก่อน
ค่าเรียน
2,500-2,700
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เรียนใน ม.5 เทอม 1 ควรผ่านเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
4,300-4,500
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เวกเตอร์
เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ เรียนใน ม.5 เทอม 1 ควรผ่านเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มาก่อน
ค่าเรียน
2,400-2,600
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เมทริกซ์
เรียนใน ม.5 เทอม 2 ของหลักสูตรใหม่ หรือใน ม.5 เทอม 1 และ ม. 4 เทอม 1 ของหลักสูตรบางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ระบบจำนวนจริงมาก่อน
ค่าเรียน
1,400-1,600
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
เรียนใน ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ หรือ ม.5 เทอม 2 บางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มาก่อน
ค่าเรียน
2,000-2,200
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ความน่าจะเป็น
เรียนใน ม.5 เทอม 2 ควรผ่านเรื่อง สาระพื้นฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น มาก่อน
ค่าเรียน
4,100
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เรียนใน ม.5 เทอม 2 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
900
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ทฤษฎีจำนวน
เรียนใน ม.4 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ลำดับและอนุกรม
เรียนใน ม.6 ควรผ่านเรื่อง Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,800-2,000
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส
เรียนใน ม.6 ควรผ่านเรื่อง ความสัมพันธ์ และภาคตัดกรวย มาก่อน
ค่าเรียน
3,300-3,500
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติและกำหนดการเชิงเส้น
เรียนใน ม.6 แถมอัพเดทเนื้อหาสถิติหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
2,800-3,000
คณิตฯ-ศิลป์ภาษา ม.5 เทอม 2 หลักสูตร เตรียมอุดมฯ
สำหรับนักเรียน ม.5 เทอม 2 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ค่าเรียน
2,500
1 2